นางสาวรัตนา เชื้อศักดิ์
นางสาวรัตนา เชื้อศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์

สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน 6200

Email  packbung_rut@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ  –