นางกชฌกรณ์ มีพัฒน์
นางกชฌกรณ์ มีพัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัญชี (ศศ.บ.สาขาการบัญชี)

สถาบันการศึกษา :มหาวิทยาลัยราขภัฏสุราษฏร์ธานี

อีเมล์ :

โทรศัพท์ภายใน :