นายธนรักษ์  สอนทอง
นายธนรักษ์  สอนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ สาขาการตลาด

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อีเมล์ :

โทรศัพท์ภายใน :