นางสาวสุกัญญา ปลอดอินทร์
นางสาวสุกัญญา ปลอดอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา : คบ. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อีเมล์ :

โทรศัพท์ภายใน :