นางสาวสุกัญญา ปลอดอินทร์
นางสาวสุกัญญา ปลอดอินทร์
นักวิชาการการเงินเงินและบัญชี
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา : คบ. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อีเมล์ :

โทรศัพท์ภายใน :