นางสาวปวีณา อุราพร
นางสาวปวีณา อุราพร
นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ :

โทรศัพท์ภายใน :