นางสาวนันทิยา สุขวิสุทธิ์
นางสาวนันทิยา สุขวิสุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต MBA

สถาบันการศึกษา :มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ :

โทรศัพท์ภายใน :