นางสาวปนิตา เพชรชิต
นางสาวปนิตา เพชรชิต
นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

อีเมล์ :

โทรศัพท์ภายใน :