นางสาวธนิกา กาฬจนะ
นางสาวธนิกา กาฬจนะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

อีเมล์ :

โทรศัพท์ภายใน :