นางภุมรี ก้องศิริวงศ์
นางภุมรี ก้องศิริวงศ์
รักษาการ ผอ.กองคลัง
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคกลางนครสวรรค์

โทรศัพท์ภายใน 6200,6201

อีเมล์ sao_pum@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ –