ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“ เต็มใจบริการ สร้างงานคุณภาพ ” 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักให้การบริการ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ ดำเนินงานของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจความเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นอย่าง แท้จริง กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการเงินการคลังและ งานพัสดุ กับบุคลากรในสถาบันฯ และบุคลากรภายนอกโดยใช้หลักในการบริหารงานที่สำคัญ คือ ให้ความสะดวก อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดพึงพอใจ ให้กับผู้ที่มารับบริการ

พันธกิจ

  1. มุ่งพัฒนาตนเองในการบริหาร และการจัดการระบบงบประมาณการเงิน และพัสดุ ให้เป็นไปตามกฏระเบียบและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยปรับใช้ เทคโนโลยีอุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
  2. มุ่งเน้นการบริหารและติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาลัย ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
  3. ดำเนินการจัดหาพัสดุ คุรุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อหน่วยงานและ ให้เป็นไปตามความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน
  4. มุ่งเน้นในงานที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกในการดำเนินภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
  5. มุ่งเน้นในการบริหารจัดการ ควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด

วัตุถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนองค์กรการศึกษา ในด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ให้เป็นไป อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
  2. ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน /งาน/ โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
  3. จัดทำงบรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางบริหารองค์กร รวมทั้งให้ คำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง แก่บุคลากร