งานเงินนอกงบประมาณ

งานด้านรับเงิน

 • การรับเงิน ซึ่งได้แก่ เงินนอกงบประมาณของสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยเงินรายได้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • เงินบำรุงการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.) ภาคโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร ประจำการ ( กศ.บป.) ภาคโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศบท.) (ทั้งศูนย์ชุมพร และศูนย์ระนอง,ศูนย์อำเภอเกาะสมุย) ภาคสมทบ และบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น
  • เงินรายได้จากโครงการพิเศษ และหรือเงินรายได้อื่น
  • รับเงินรายได้แผ่นดิน และนำเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง
  • ฝากและถอนเงินจากธนาคาร
  • เก็บและรักษาเงินสดไว้ในที่ปลอดภัย ขั้นตอนการรับเงิน มีดังนี้
   • รับเงินทุกประเภทของระบบราชการ จากข้าราชการหรือบุคคลภายนอก
   • เมื่อมีการรับเงิน จะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงิน ให้กับข้าราชการหรือบุคคลภายนอกโดยแยกใบเสร็จรับเงินตามประเภท นั้นๆ
   • ในการรับเงินมีทั้งที่รับเป็นเงินสด และรับเป็นเช็ค กรณีที่รับเงินเป็นเช็ค จะลงทะเบียนเช็คด้วยว่าในแตละวันมีการรับเงินเป็นเช็คจำนวนกี่รายการ
   • ประทับหลังใบเสร็จรับเงินแต่ละประเภทด้วยว่า รับเงินทั้งหมดเป็นจำนวน เท่าใดและจัดทำใบนำส่งเงิน(ธ.6) ลงรายการรับเงินโดยแยกเป็นประเภท ต่างๆ เพื่อนำส่งให้กลุ่มงานบัญชีเพื่อลงบัญชีและมอบให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการต่อไป
   • เมื่อมีการรับเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเช็ค ต้องนำเงินหรือเช็คนั้นนำ ฝากเข้าบัญชีตามประเภทของเงินนั้นๆ ด้วย โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคาร ทหารไทย หรือ สถาบันการเงินตามที่ส่วนราชการเปิดบัญชีอยู่