งานด้านการเงิน

งานรับ – จ่ายเงิน มีหน้าที่ ในการควบคุมเงินทั้งเงินสดและเงินฝากธนาคารทำหน้าที่รับและ จ่ายเงินทุกประเภททั้งเงินงบประมาณและนอกงบประมาณตั้งแต่ เงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งการยืม เงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการจัดอบรมประชุมสัมมนา โดยปฏิบัติตามระเบียบของเงินประเภทนั้น ๆ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

การรับเงิน ซึ่งได้แก่

  • รับเงินบำรุงการศึกษาทุกประเภท เช่น บ.กศ., กศ.บป.,กศ.บท., (ทั้งศูนย์ชุมพร, ศูนย์ระนอง,ศูนย์อำเภอเกาะสมุย) และบัณฑิตวิทยาลัยเป็นต้น และรายรับอื่น ๆ และพร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
  • รับเงินรายนอกงบประมาณ เงินรายได้จากการบริจาคเงินรายได้อื่น ๆ
  • รับเงินรายได้แผ่นดิน และนำเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง
  • ฝากและถอนเงินจากธนาคาร
  • เก็บและรักษาเงินสดไว้ในที่ปลอกภัย

การจ่ายเงิน ซึ่งได้แก่

  • การจ่ายเงินเดือนของประเภทเงินนอกงบประมาณเงินงบประมาณในหมวดต่าง ๆ ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ซึ่งได้แก่ เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานตามสัญญาจ้าง ทั้งหมดในสถาบัน ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  • เบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินอื่น ๆ ทุกประเภท เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค้าใช้สอย ฯลฯ ซึ่งจะเบิกจ่ายตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
  • เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง เงินช่วยเหลือบุตร การคิดบำเหน็จบำนาญ ออกใบ รับรองการหักภาษี เงินสวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการและลูกจ้างของสถาบัน ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • นำภาษีส่งสรรพากรอำเภท
  • จ่ายเงินตามสัญญาการยืมเงิน พร้อมทั้งมีระบบการตรวจสอบและติดตามการ ค้างชำระเงินทุกประเภท ตลอดจนรายงานสถานะทางการเงินให้ทางสถาบันทราบ