งานงบประมาณ

งานเงินเดือนเงินงบประมาณ มีขั้นตอนและการปฏิบัติดังนี้

 • ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ตาม “พระราช กฤษฎีกาการจ่าย เงินเดือน พ.ศ.2535”
 • ตรวจสอบคำสั่งบรรจุแต่งตั้งใหม่และกลับเข้ารับราชการหรือโอนย้าย (ถ้ามี) คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี กับบัญชีถือจ่าย (จ.18)
 • ลักษณะการเบิกจ่ายเงินเดือนจะเบิกแบบรายอัตรา
 • กำหนดระยะเวลาการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน
  • การวางเบิกฎีกาประจำเดือนให้วางฎีกาเบิกภายใน วันที่ 15 ของเดือน สำหรับ การเบิกเงินสด และภายในวันที่ 13 ของเดือน สำหรับการเบิกจ่ายผ่านธนาคาร
  • การวางฎีกาเบิกฎีกาย่อย สามารถวางฎีกาได้ตลอดเวลา
 • รวบรวม/จัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบการวางฎีกา เบิกจ่ายเงินเดือนประจำเดือน และฎีกาตกเบิก เมื่อมีคำสั่ง บรรจุใหม่,โอนย้าย,เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นกับกรมบัญชีกลาง
 • แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินเดือนในเครื่องคอมพิว เตอร์และจัดทำข้อมูลลงใน แผ่นดิสก์ เพื่อนำแผ่นดิสก์ให้ ธนาคารพร้อมรายละเอียด
 • ทำหนังสือโอนเงินเดือนประจำเดือนจากบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเข้า บัญชีเงิน ฝากธนาคารพาณิชย์เป็นรายบุคคล
 • จัดทำใบรายการรับ-จ่ายเงินเดือน ประจำเดือนให้ข้าราชการ
 • ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ข้าราชการ
 • ออกใบรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นรายบุคคล ประจำปี (ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของ ทุกปี) เพื่อใช้ยื่นชำระภาษีกับกรมสรรพากร
 • รวบรวมฎีกาภาษีเพื่อจัดทำรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบ ภงด. 1 ก (พิเศษ) นำส่งกรมสรรพากร (ส่งก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป)
 • ควบคุมบัตรเงินเดือน (สีฟ้า)
 • การวางฎีกาเบิกเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการเสียชีวิต (เงินช่วยค่าทำศพ 3 เดือน) ให้ ทายาทผู้เสียชีวิต