งานการบริการและสวัสดิการ

งานบริการด้านหน้าเคาน์เตอร์

บริการรับเงินลงทะเบียนนักศึกษาและออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ทั้งภาคปกติ ภาคกศ.บท. ภาคสมทบ และบัณฑิตวิทยาลัย (มหาบัณฑิต) บริการรับเงินสมัคร นักศึกษาทุกระดับภาค , รับเงินค่าสมัครพนักงานตามสัญญาจ้าง, อาจารย์สัญญาจ้าง บริการ รับเงินรายได้อื่นๆ เงินประกันสัญญาจ้างของพนักงาน- อาจารย์ บริการจ่ายเงินค่าประกันของ เสียหายของนักศึกษาทุกระดับภาคที่จบการศึกษา บริการตรวจสอบการลงทะเบียนของ นักศึกษา งานบริการอื่นๆ ที่ผู้รับบริการมาติดต่อ

งานบริการด้านในเคาน์เตอร์

  • บริการจ่ายเงินสด / เช็ค บริการจ่ายเช็คบุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่ อาจารย์ ข้าราชการบริษัท ห้างร้าน ต่างๆ
  • จ่ายเงินค่าวัสดุ ค่าใช้สอย เงินค่าตอบแทน , สัญญาการยืมเงิน, ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
  • บริการการเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่บุคลากรประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ บริการรับ – ส่งชุดเบิกเพื่อขออนุมัติในการเบิกจ่ายเงิน บริการให้คำแนะนำแก่บุคลากรผู้มา ติดต่อขอรับบริการ

งานสัวสดิการอื่นๆ

บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในงานหรือพิธีการต่างๆ…