กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมโครงการ “เสริมสร้างความสุขในที่ทำงานป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม” วันพุธที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หน้าห้องกองคลัง

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมโครงการ “เสริมสร้างความสุขในที่ทำงานป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม” วันพุธที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หน้าห้องกองคลัง ***โดยแต่งกายด้วยชุดกีฬารองเท้าผ้าใบ***  

Read more

ขอเรียนเชิญอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านมารับใบรับรองการหักภาษีประจำปี 2560 ได้ที่กองคลัง

ขอเรียนเชิญอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านมารับใบรับรองการหักภาษีประจำปี 2560 ได้ที่กองคลัง

Read more

เกล็ดความรู้เรื่องการเงิน

เอกสารที่สามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้ ในการปฏิบัติงานราชการ บางครั้งจะพบว่า เมื่อจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปแล้วไม่สามารถขอใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินเพื่อมาใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินกับทางราชการได้ด้วยเหตุผลจิปาถะ เช่น ผู้ขายหรือผู้รับเงินเป็นร้านค้าย่อยหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินเป็นของตัวเอง  จ่ายเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าโดยสารรถหรือเรือ  ร้านค้ามีใบรับเงินที่เป็นสลิปโดยไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปให้ได้ เป็นต้น แต่เนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 39 ระบุว่า “การจ่ายเงินของส่วนราขการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน

Read more

กองคลังรับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 นั้น  กองคลังได้เปิดเค้าเตอร์เพื่อรับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กศ.บท. ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. –

Read more

ขอเชิญบุคลากรมารับบริการยื่นแบบเสียภาษี

ตามที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้เชิญเจ้าหน้าที่สรรพากรให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2557 ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านมารับบริการยื่นแบบเสียภาษี ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณห้องวชิระ 5

Read more