เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี

กองคลังเข้าร่วมโครงประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กองคลังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice ของสำนักงานอธิการบดี    

Read more

กองคลังร่วมน้อมสำนึก 14 กุมภา “วันราชภัฏ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ขาของแผ่นดิน” ซึ่งในทุกๆ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กองคลัง ร่วมให้ข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี 

Read more

กองคลังร่วมกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559 กองคลังร่วมกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพุทธโสธร และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ การส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทย และเป็นการสักการบูชาหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระประจำมหาวิทยาลัย และร่วมประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ

Read more