เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี

กองคลังเข้าร่วมโครงประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กองคลังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice ของสำนักงานอธิการบดี    

Read more