กองคลังรับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 นั้น  กองคลังได้เปิดเค้าเตอร์เพื่อรับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กศ.บท. ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. –

Read more

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กองคลัง ร่วมให้ข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี 

Read more

กองคลังร่วมกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559 กองคลังร่วมกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพุทธโสธร และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ การส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทย และเป็นการสักการบูชาหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระประจำมหาวิทยาลัย และร่วมประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ

Read more

ขอเชิญบุคลากรมารับบริการยื่นแบบเสียภาษี

ตามที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้เชิญเจ้าหน้าที่สรรพากรให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2557 ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านมารับบริการยื่นแบบเสียภาษี ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณห้องวชิระ 5

Read more