เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี

กองคลังเข้าร่วมโครงประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

กองคลังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice ของสำนักงานอธิการบดี