กองคลังร่วมน้อมสำนึก 14 กุมภา “วันราชภัฏ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ขาของแผ่นดิน” ซึ่งในทุกๆ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันราชภัฏ”

สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชัฏ ต่อมาเลื่อนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรสวนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ