การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กองคลัง ร่วมให้ข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี