กองคลังรับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 นั้น 

กองคลังได้เปิดเค้าเตอร์เพื่อรับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กศ.บท. ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. – 16.30 น. เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้มารายงานตัว พร้อมกันนี้นักศึกษายังสามารถใช้บริการ ติดต่อแระสานงานกองคลังได้ตามปกติ