กองคลังร่วมกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559 กองคลังร่วมกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพุทธโสธร และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ การส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทย และเป็นการสักการบูชาหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระประจำมหาวิทยาลัย และร่วมประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ