ขอเชิญบุคลากรมารับบริการยื่นแบบเสียภาษี

ตามที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้เชิญเจ้าหน้าที่สรรพากรให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2557 ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านมารับบริการยื่นแบบเสียภาษี ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณห้องวชิระ 5 อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กรณีมีการลดหย่อยบุตร ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรหรือเลขประจำตัวประชาชนของบุตรผู้ที่ลดหย่อนมาด้วย